Rejestracja kandydatów

Informacja ze strony: http://www.pirol.pl/wybory-do-izb-rolniczych/

 

Zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 05 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru do 11 lipca 2019 r.

Ważne! Zgłoszenia będzie można dokonać do komisji okręgowych dopiero po powołaniu tych komisji przez komisję wojewódzką. Komisja wojewódzka powoła komisje okręgowe najpóźniej w dniu 10.06.2019r.

 

Poniżej informacja o trybie zgłaszania kandydatów i wzory dokumentów do pobrania:

 

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

 1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
 2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej,

 

Do zgłoszenia załącza się:

 

 1)  listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata

2)   pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3)   pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

5) oświadczenie kandydata o niekaralności

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych

 1. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
 2. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
 3. Komisja okręgowa niezwłocznie rejestruje kandydata, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami ustawy i niniejszej uchwały, sporządzając protokół rejestracji kandydata
 4. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków określonych w § 12, komisja okręgowa wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie trzech dni, nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2.
 5. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie spełnia warunków określonych w § 12 i pomimo wezwania nie uzupełni zgłoszenia w terminie.
 6. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji wojewódzkiej w terminie trzech dni od dnia wydania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji okręgowej.
 7. Komisja wojewódzka rozpatruje odwołanie w terminie trzech dni od dnia jego wniesienia. Decyzja komisji wojewódzkiej jest ostateczna.
 8. Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez  zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej i w miejscach zwyczajowo przyjętych w danej gminie, następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 uchwały.
 9. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia
 10. Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony. W tym przypadku właściwa komisja okręgowa niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia odpowiednio wojewódzka izba rolnicza. Informację taką wojewódzka izba rolnicza zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 11. Po zarejestrowaniu kandydatów komisja okręgowa sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów i podaje ją do wiadomości członków izby rolniczej poprzez rozplakatowanie obwieszczenia w  siedzibie komisji okręgowej oraz wojewódzkiej izby rolniczej oraz zamieszczenie na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów.
 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-06-30

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2019-06-30

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2019-06-30