2008

Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIII/66/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIII/68/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XIII/69/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny.

UCHWAŁA XIII/70/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r

UCHWAŁA NR  XIII/71/08 RADY  GMINY  SEJNY  z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XIV/72/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach

Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr XIV/74/08 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny

UCHWAŁA nr XV/75/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/76/08 RADY GMINY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia swej niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu

Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Sejny z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

UCHWAŁA NR XV/78/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR xv/79/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach

UCHWAŁA NR XVI/80/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach

UCHWAŁA NR XVI/81/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA NR XVI/82/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna

UCHWAŁA NR XVI/83/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Sejny z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

UCHWAŁA NR XVII/86/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVII/87/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/182/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVII/88/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/23/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVII/89/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/201/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/91/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sejneńszczyzna”

UCHWAŁA NR XIX/ 92/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny na lata 2007-2015

UCHWAŁA NR XIX/93/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie przystąpienia do projektów

Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy Sejny z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009 - 2011 r.

UCHWAŁA NR XX/95/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XX/96/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. ”Odkryj Region Podlaski”

UCHWAŁA NR XX/97/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach

UCHWAŁA NR XX/98/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy

UCHWAŁA NR XX/99/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

Uchwała Nr XX/100/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/101/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

UCHWAŁA NR XXI/102/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XXI/103/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Uchwała Nr XXI/104/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wystąpienia Gminy Sejny ze Stowarzyszenia „Ziemia Sejneńska”

Uchwała Nr XXI/105/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXI/106/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr XXI/107/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r.w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

Uchwała Nr XXII/108/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XXII/109/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny.

Uchwała Nr XXII/111/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXII/112/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXII/113/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/114/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali

Uchwała Nr XXII/115/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny przy ich sprzedaży

Uchwała Nr XXII/116/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”

Uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała NR XXIII/119/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011

Uchwała Nr XXIII/121/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/122/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki

Uchwała Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Radziucie

Uchwała Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Poćkuny

Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/110/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny

Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25