2010

UCHWAŁA NR XXXV/169/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXV/170/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2014

UCHWAŁA NR XXXV/171/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.

UCHWAŁA NR XXXV/172/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr XXXV/173/10 Rady Gminy Sejny z dnia  26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/174/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXV/175/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach osi 3. „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXV/176/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr XXXV/177/10 Rady Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/178/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów wojennych

Uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Sejny z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/180/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

Uchwała Nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/182/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXXVII/183/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębach Hołny Mejera i Krasnogruda

Uchwała Nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XXXVII/185/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły

UCHWAŁA NR XXXVII/186/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Sejny z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/188/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Sejny oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr XXXIX/189/10 Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA nr XXXIX/190/10  RADY  GMINY  SEJNY z  dnia 27 lipca 2010 r  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę w wodociągu gminnym.

PROJEKT  Uchwały  Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXXIX/192/2010 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lipca 2010 w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

UCHWAŁA NR XL/193/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Uchwała Nr XV/194/10 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

Uchwała Nr XV/195/10 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XV/196/10 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010r.

UCHWAŁA NR XLI/197/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sejny oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

UCHWAŁA NR XLI/198/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR XLI/199/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r  w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2016-11-07

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25