2007

Uchwała NR Iv/21/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2007 rok

Uchwała nr IV/22/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/218/06 Rady Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

UCHWAŁA NR IV/24/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2007 roku. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

Uchwała nr IV/25/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny na lata 2007 – 2032”

Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Sejny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2007 rok

Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Sejny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Sejny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR VI/31/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 r

UCHWAŁA NR VI/32/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady na 2007 r.

Uchwała nr VI/33/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika i sekretarza Gminy Sejny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników mianowanych.

UCHWAŁA Nr VII/35/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała nr VIII/36/07 Rady Gminy Sejny z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego

UCHWAŁA nr VIII /37/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2007r w sprawie: zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym.

UCHWAŁA NR VIII /38/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Sejny z dnia17 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII /40/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum Nr 2 w Sejnach Starostwu Powiatowemu w Sejnach.

UCHWAŁA NR IX/41/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi Żegary na lata 2007 – 2013

UCHWAŁA NR IX/42/07 RADY GMINy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Sejny

Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia środków na realizację programów operacyjnych w latach 2008 - 2010 r

Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 12 października 2007 roku. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

UCHWAŁA NR X/47/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 12 października 2007 roku. w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do Sądu Rejonowego w Suwałkach.

UCHWAŁA NR X/48/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 12 października 2007 roku. w sprawie wyboru ławników do rozpatrywania spraw w Sądzie Rejonowym w Sejnach

UCHWAŁA NR X/49/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 12 października 2007 r. w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach

UCHWAŁA NR X/50/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 12 października 2007 roku. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody Łempis

Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Sejny 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół nie będących nauczycielami

Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów.

UCHWAŁA Nr XII/62/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR XII/64/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu rozliczania dotacji dla powiatu z tytułu prowadzenia gimnazjum

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-29

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25