2017

UCHWAŁA NR XX/115/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XX/116/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/117/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/118/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XX/119/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez Gminę Sejny, a także określenia obwodów tych szkół

UCHWAŁA NR XX/120/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXI/121/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXI/122/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Puńsk do realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie dzieci z terenu Gminy Puńsk uczęszczających do szkół w Sejnach i terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXI/123/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu których nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarze gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXI/124/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXI/125/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXI/126/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/128/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/129/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/130/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXII/131/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXII/132/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/133/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXII/134/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/123/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu których nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarze gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXII/135/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę w wodociągu gminnym

UCHWAŁA NR XXIII/136/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/137/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 – 2020

UCHWAŁA NR XXIII/138/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej w Berżnikach

 UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXIV/141/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sejny do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km 6+617”

UCHWAŁA NR XXIV/142/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXIV/143/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie poparcia inwestycji realizowanej przez Powiat Sejny pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach”

 UCHWAŁA NR XXV/144/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poćkunach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poćkunach

UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. A.
Mickiewicza w Krasnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im A. Mickiewicz w Krasnowie

UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XXV/147/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sejny na lata 2017 –2025

UCHWAŁA NR XXV/148/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA NR XXV/149/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/151/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXVI/152/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/153/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXVI/154/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NR XXVI/155/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/156/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/157/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/158/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXVI/159/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Sejny na lata 2018 – 2021

UCHWAŁA NR XXVI/160/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVI/161/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Sejny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-07-26

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2017-02-08