2018

UCHWAŁA NR XXVII/162/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

UCHWAŁA NR XXVII/163/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVII/164/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa 
zawodowego i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XXVII/165/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Sejny w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXVII/166/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.

UCHWAŁA NR XXVII/167/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sprawie podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXVII/168/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVII/169/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XVIII/171/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NR XXVIII/172/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXVIII/173/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejnieńskiego

UCHWAŁA NR XXVIII/174/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sejnach

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2018 RADY GMINY SEJNY  z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXIX/177/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/178/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XXIX/179/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/164/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XXIX/180/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXIX/181/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXIX/182/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXIX/183/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Poćkuny, gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXIX/184/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXIX/185/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sumowo

UCHWAŁA NR XXIX/186/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa

UCHWAŁA NR XXIX/187/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/188/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/189/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

 UCHWAŁA NR XXX/190/2018  RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/191/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/192/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXX/193/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXX/194/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/195/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NR XXXI/196/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/197/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 – 2021

UCHWAŁA NR XXXI/198/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XXXI/199/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXI/200/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy Sejny miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

UCHWAŁA NR XXXI/201/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXI/202/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XXXII/203/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/204/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NRXXXII/205/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sejny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Radziwiłowicz

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Magdalena Suchodolska

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Magdalena Suchodolska

Data publikacji: 2018-02-28