2016

UCHWAŁA NR XIII/66/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do szkół podstawowych dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XIII/68/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/69/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/70/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji miejscowości Berżniki, Gmina Sejny

UCHWAŁA NR XIV/71/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 ”

Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/71/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 ”

UCHWAŁA NR XIV/72/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2016 rok

Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/72/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/74/82016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIV/75/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XIV/76/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem gminnej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/76/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem gminnej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

UCHWAŁA NR XV/77/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2015

 Załącznik do UCHWAŁY NR XV/77/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2015

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY SEJNY  z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załącznik do UCHWAŁY NR XV/78/2016 RADY GMINY SEJNY  z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XV/79/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2016 roku

UCHWAŁA NR XV/80/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany statusu członkostwa Gminy Sejny w Stowarzyszeniu „Sejneńszczyzna” z siedzibą w Sejnach

Uchwała Nr XV/81/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/82/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XV/85/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym

UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sejny do projektu pod nazwą "Połączenie działań dla lepszej jakości ochrony przeciwpożarowej"

Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia rządowego projektu utworzenia w Sejnach placówki muzealnej - Muzeum Kresów Północno – Wschodnich Dawnych Ziem Rzeczypospolitej

UCHWAŁA NR XVII/93/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych

UCHWAŁA NR XVII/94/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVII/95/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sejny do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km 6+617”

UCHWAŁA NR XVII/96/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR XVIII/98/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miejscowości Berżniki na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny” w trybie art.17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny”,

UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za posiadanie psów

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016- 2019

UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XIX/107/2016  RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIX/108/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR XIX/110/2016  RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2016-02-09

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2016-02-09