2015

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sejny do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2015 roku

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/154/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Sejny do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2014 rok

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2018

UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie  wyboru ławników do rozpatrywania spraw w Sądzie Rejonowym w Augustowie, Wydział Zamiejscowy w Sejnach

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sejny do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sejny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sejny na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Gminy Sejny

Stanowisko Rady Gminy Sejny w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa podlaskiego

Stanowisko Rady Gminy Sejny wobec planów likwidacji Gminy Wiejskiej Sejny poprzez jej jednostronne połączenie z miastem Sejny

UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/55/2015RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę Nr X/47/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów i psychologów zatrudnionych w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XII/60/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY SEJNY  z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-01-14

Data modyfikacji: 2015-12-18

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-01-14