2014

UCHWAŁA NR XXXIII/156/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/157/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/158/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/159/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/160/2014  RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.

Uchwała Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/162/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

UCHWAŁA NR XXXIV/163/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 marca 2014 r. w  sprawie braku zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXXIV/164/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

UCHWAŁA NR XXXIV/165/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie budowy pomnika ofiar zbrodni hitlerowskiej

UCHWAŁA NR XXXV/166/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXXV/167/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/164/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXV/168/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny”

Uchwała Nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/170/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/177/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania stypendium szkolnego, o którym mowa w ustawie – o systemie oświaty

Uchwała Nr XXXVIII/178/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/180/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sejny Pana Józefa Żukowskiego.

Uchwała Nr XXXIX/181/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/182/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”

UCHWAŁA NR XXXIX/183/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Data modyfikacji: 2014-11-05

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-12-30