2012

Uchwała Nr XV/70/2012 z dnia 8 lutego 2012r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XV/71/2012 z dnia 8 lutego 2012r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XV/72/2012 z dnia 8 lutego 2012r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Uchwała Nr XVI/73/2012 z dnia 29 marca 2012rw sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/74/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XVI/75/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2012 roku

Uchwała Nr XVI/76/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznejlinii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XVII/77/2012 z dnia 21 maja 2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/78/2012 z dnia 21 maja 2012r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/79/2012 z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/80/2012 z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2012r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2012 roku

Uchwała Nr XVIII/81/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XVIII/83/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Sejny na lata 2012 - 2015

Uchwała Nr XVIII/84/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny

Uchwała Nr XVIII/85/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

Uchwała Nr XVIII/86/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Jodeliszkach

Uchwała Nr XIX/87/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/88/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XIX/89/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sejny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XIX/90/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/91/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym

Uchwała Nr XIX/92/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/93/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XIX/94/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX/95/2012 z dnia 18 września 2012r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXI/96/2012 z dnia 27 września 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/97/2012 z dnia 27 września 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXI/98/2012 z dnia 27 września 2012r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr XXII/99/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/100/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXII/101/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013"

Uchwała Nr XXII/102/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXII/103/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXII/104/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie obniżenia ceny skupużyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXII/105/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/106/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXIII/107/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013r.

Uchwała Nr XXIII/108/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy"

Uchwała Nr XXIII/109/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie określenia metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXIII/110/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/111/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/112/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/113/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIV/114/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012r.

Uchwała Nr XXIV/115/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-18

Data modyfikacji: 2013-01-22

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-18