2013

UCHWAŁA NR XXV/116/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR XXV/117/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/118/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XXV/119/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Jodeliszkach

UCHWAŁA NR XXV/120/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 lutego 2013 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

UCHWAŁA NR XXV/121/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XXV/122/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXV/123/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

UCHWAŁA NR XXV/124/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXV/125/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XXVI/126/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/127/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 – 2016

UCHWAŁA NR XXVI/128/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVI/129/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/130/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/132/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

Uchwała Nr XXVII/133/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/136/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2012

UCHWAŁA NR XXVIII/137/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę w wodociągu gminnym.

UCHWAŁA NR XXVIII/138/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich

UCHWAŁA NR XXIX/139/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/140/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/141/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

UCHWAŁA NR XXX/142/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXX/143/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Poćkuny

UCHWAŁA NR XXX/144/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/145/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

UCHWAŁA NR XXXI/146/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/147/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/148/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXI/149/2013 RADY GMINY SEJNYz dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przez ustanowienie odpłatnej

służebności przesyłu.

Uchwała Nr XXXII/150/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

Uchwała Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

UCHWAŁA NR XXXII/154/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Sejny do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

UCHWAŁA NR XXXII/155/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-07

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-07