2011

Uchwała Nr III/12/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 - 2014"

Uchwała Nr III/13/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr III/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Uchwała Nr III/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu prac poszczególnych Komisji Rady na 2011 rok

Uchwała Nr III/17/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok

Uchwała Nr III/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr. XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 -2014

Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 31 marca2011r. w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr VI/28/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/29/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie udzielenia Wójowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2014

Uchwała Nr VII/37/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VII/38/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym

Uchwała Nr VII/39/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie odwołania pani Zofii Fiedorowicz ze stanowiska Skarbnika Gminy Sejny

Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie powołania pani Beaty Delnickiej na stanowisko Skarbnika Gminy Sejny

Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia " Gminnego programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr VIII/43/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016

Uchwała Nr VIII/45/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich

Uchwała Nr VIII/46/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy

Uchwała Nr VIII/47/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sejny do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Uchwała Nr VIII/48/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Sejnach

Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr X/50/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr X/51/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie wyboru ławników do rozpatrywania spraw w Sądzie Rejonowym w Sejnach

Uchwała Nr X/52/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do Sądu Rejonowego w Suwałkach

Uchwała Nr XI/53/2011 z dnia 3 pażdziernika 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejna na 2011 rok

Uchwała Nr XI/54/2011 z dnia 3 pażdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011- 2016

Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr XII/56/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Sejny na lata 2011 - 2016 

Uchwała Nr XII/57/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sejny do projektu pod nazwą " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Uchwała Nr XII/58/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/59/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/60/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny

Uchwała Nr XIII/61/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/62/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/63/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/64/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/65/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016

Uchwała Nr XIV/66/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zminy budżetu Gminy Sejny na 212 rok

Uchwała Nr XIV/67/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XIV/68/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XIV/69/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwaleia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-20

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-20