Referat Organizacyjny - stanowisko pracy do spraw oświaty

 

Tel.:   87 5173 779, 87 5173 762

Fax.:  87 5162 676

E-mail:  ugsejny.szkoly@vp.pl

Siedziba:  Urząd  Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny.

Godziny urzędowania:    poniedziałek – piątek  od godz. 700 do godz. 1500.

      

Stypendia  socjalne

Uchwała Nr XIX/90/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sejny przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456 zł netto), do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wniosek rodziców  albo  pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2013 roku w   Urzędzie Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny.

Przyjmowane będą tylko  wnioski z kompletem dokumentów.

Miesięczna  wysokość dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ,zgodnie z którą za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o :

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, bądź oświadczenia złożonego przez osobę zainteresowaną.

Wysokość dochodu w przypadku prowadzenia działalności rolniczej ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracownika urzędu bądź na podstawie nakazu płatniczego.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2013 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Natomiast w przypadku  ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • dzieciom  klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sejny.

 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie     (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • kradzieży z włamaniem,
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • innych, szczególnych okoliczności,

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna o charakterze  socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rządowy  program pomocy uczniom  w 2013 r.  -   „Wyprawka  szkolna”

Wyprawka Szkolna 2013 r.

Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"

Projekt uchwały

Projekt rozporządzenia

Projekt rządowego programu

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Oraganizacyjny - stanowisko pracy do spraw oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-04