Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące dla cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. Paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
   - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
   - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.


Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie. W chwili przyjęcia zgłoszenia osoba otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi:

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
5. Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie  w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. , poz.1475).

Wymagane załączniki:

1.    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego(poniżej).
2.    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące(poniżej)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-05

Data modyfikacji: 2013-03-05

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-05