zezw alk

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
a) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży   w roku poprzednim:
a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18%, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Inne informacje

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Komisja wydaje opinię w formie postanowienia. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca wpłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia i odbiera decyzję osobiście. w pok. 9, tel.; 087 516 20 45

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:
- dla punktu detalicznego na 2 lata,
- dla punktu gastronomicznego na 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Sejny,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

- do 1 miesiąca
(w przypadku, gdy złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sejny.

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Oświadczenie przedsiębiorcy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2021-01-18

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2021-01-18

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-01-15