Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny

Termin odpowiedzi:

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
2.Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie  w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. , poz.1475).

Wymagane załączniki:

Brak. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-04