Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Opłaty:

Opłata w wys. 31 zł za jednostkową informację, z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
1.Organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
2.Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie);
3.Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4.Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych  w odrębnych przepisach;
5.Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny.
Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne –  jeżeli wykażą w tym interes prawny w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków  o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. Nr 105, poz. 667).

Wymagane załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (poniżej).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-04