Impeza Masowa

Nie ma ustalonego wzoru wniosku, do wniosku należy dołączyć:

 • Opinię Komendanta Powiatowej  Straży Pożarnej w Sejnach,
 • Opinię Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Sejnach,
 • Opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach,
 • Opinię Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Sejnach,
 • Graficzny plan obiektu (terenu)
 • Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 • Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej,
 • Informację o liczbie miejsc dla osób n a imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz informacyjnej
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa),
 • Pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 • Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki,

Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk

Opłaty

82 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy

w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Sejny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-15