2011

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu Gminy Sejny na 2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Sejny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym położonej w miejscowości Berżniki, gmina Sejny

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Sejny rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 r.

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Sejny za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2011r.

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2010 rok

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Sejny 23 maja 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od jednorazowo spłaconej wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Sejny 18 maja 2011 r. w sprawie umorzenia odsetek od jednorazowo spłaconej wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2011r.

Zarządzenie Nr 36/2011  Wójta Gminy Sejny z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do częściowego odbioru zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żegary, Krasnogruda, Dusznica wraz z budową pompowni wody oraz przyłącza energetycznego do pompowni wody oraz przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Sztabinki gminaSejny” (odbiór pompowni wody w miejscowości Sztabinki)oraz odbiór oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poćkuny

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 25.08.2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót inwestycyjnych pn: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sejny” realizowanych w ramach działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 października 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 października 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Sejny

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Sejny  z dnia7 grudnia  2011 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie : stawek czynszu za najem garaży i pomieszczeń gospodarczych i użytkowych

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie : stawek czynszu za najem pomieszczeń użytkowych wykorzystywanych na działalność gospodarczą.

Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Zarządzenie Nr 71/2011Wójta Gminy Sejny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-20