2013

Zarządzenie NR 130/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie NR 131/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr 132/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2012 roku

 Zarządzenie Nr 133/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 134/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 135/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 136/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do zamiany

Zarządzenie Nr  137/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  Sejnach

Zarządzenie Nr 138/2013 Wójta Gminy Sejny  z dnia 27  lutego  2013r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 139/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie nr 140/2013 Wójta Gminy  Sejny z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 5/13 Wójta Gminy Sejny  z dnia 15 marca 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sejny

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 marca  2013r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 142/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 143/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Sejny za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 144/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2012 rok

Zarządzenie Nr 145/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 146/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr 147/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 marca 2013 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2012 rok

Zarządzenie Nr 149/2013 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2013 roku

Zarządzenie Nr 150/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Sejny oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 151/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej filii Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach zlokalizowanej w Jodeliszkach.

Zarządzenie Nr 152/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 153/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 154/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr 155/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 156/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  10 maja  2013r.  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 157/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do dzierżawy położonych na obszarze administracyjnym Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 158/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 marca 2013 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 160/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 161/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 162/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE Nr 163/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia  19 czerwca   2013 roku w sprawie zatwierdzenia  konkursu na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Adama  Mickiewicza  w  Krasnowie

ZARZĄDZENIE Nr 164/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia  stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Adama  Mickiewicza w Krasnowie  Pani  Barbarze  Nowikowskiej

Zarządzenie Nr 165/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 czerwca  2013r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 166/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 168/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 lipca 2013 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 7/2013  Wójta Gminy Sejny z dnia  1 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 169/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 170/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 171/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie gminnego planu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 172/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót inwestycyjnych pn: „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” realizowanych w ramach działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 172/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 173/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2013 r.

Zarządzenie Nr 174/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 175/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 176/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Sejny za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 177/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 178/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  19 sierpnia  2013r.  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE nr 179/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zwrotu kosztów centralnego ogrzewania w budynku biurowo – mieszkalnym.

Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 181/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 sierpnia 2013 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 182/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Sejny oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 183/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 184/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 185/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 186/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 187/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok

Zarządzenie Nr 188/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 189/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 191/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr  192 /13 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września  2013 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr  193 /13 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września  2013 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych do celów dodatków mieszkaniowych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym

Zarządzenie Nr 194/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 195/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 196/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2013 r.

Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 198/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 199/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr 200/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 22  października  2013r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 201/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 203/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

Zarządzenie Nr 205/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 206/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na obszarze administracyjnym gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 207/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  19 listopada  2013r.  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 208/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 209/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 211/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013

Zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

Zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Sejny do podejmowania w imieniu Wójta Gminy Sejny wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych

Zarządzenie Nr 214/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Sejny do nadawania w imieniu Wójta Gminy Sejny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji

Zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Sejny do występowania i podpisywania w imieniu Wójta Gminy Sejny zawiadomień o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika

ZARZĄDZENIE NR 216/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 221/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 grudnia 2013 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Data modyfikacji: 2013-12-23

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-19