Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2015 roku

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2018

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sejny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sejny na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/55/2015RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę Nr X/47/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów i psychologów zatrudnionych w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez Gminę Sejny

Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2018

Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIII/66/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do szkół podstawowych dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XIII/68/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/69/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/70/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji miejscowości Berżniki, Gmina Sejny

UCHWAŁA NR XIV/71/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 ”

Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/71/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 ”

UCHWAŁA NR XIV/72/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2016 rok

Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/72/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2016 rok

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/74/82016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIV/75/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY SEJNY  z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załącznik do UCHWAŁY NR XV/78/2016 RADY GMINY SEJNY  z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XV/79/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2016 roku

Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XV/85/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym

UCHWAŁA NR XVII/96/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR XVIII/98/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miejscowości Berżniki na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny” w trybie art.17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny”,

UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za posiadanie psów

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016- 2019

UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XX/116/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/117/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/118/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XX/119/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez Gminę Sejny, a także określenia obwodów tych szkół

UCHWAŁA NR XXI/121/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXI/122/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Puńsk do realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie dzieci z terenu Gminy Puńsk uczęszczających do szkół w Sejnach i terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXI/123/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w oparciu których nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarze gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXI/124/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXI/125/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXI/126/2017 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-02-12