Kadencja 2010 - 2014

Uchwała Nr II/11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie zmian Budżetu Gminy Sejny

Uchwała Nr III/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr. XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Uchwała Nr VI/28/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia " Gminnego programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr VIII/43/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr X/50/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XI/53/2011 z dnia 3 pażdziernika 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejna na 2011 rok

Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Uchwała Nr XII/58/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/59/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/60/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny

Uchwała Nr XIII/64/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/66/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zminy budżetu Gminy Sejny na 212 rok

Uchwała Nr XIV/67/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XIV/69/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwaleia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/73/2012 z dnia 29 marca 2012rw sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/75/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2012 roku

Uchwała Nr XVIII/81/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/87/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/90/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/92/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/93/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XIX/94/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX/95/2012 z dnia 18 września 2012r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXI/96/2012 z dnia 27 września 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/99/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/104/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie obniżenia ceny skupużyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXII/105/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/107/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013r.

Uchwała Nr XXIII/108/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy"

Uchwała Nr XXIII/109/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie określenia metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXIII/110/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/111/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/112/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/113/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIV/114/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012r

UCHWAŁA NR XXV/116/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR XXV/118/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XXV/119/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Filii Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Jodeliszkach

UCHWAŁA NR XXV/121/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

UCHWAŁA NR XXV/122/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXV/123/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

UCHWAŁA NR XXV/125/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XXVI/126/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/128/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVI/129/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/130/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/137/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę w wodociągu gminnym.

UCHWAŁA NR XXVIII/138/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich

UCHWAŁA NR XXIX/139/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/140/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXX/142/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXX/143/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Poćkuny

UCHWAŁA NR XXX/144/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/148/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXI/149/2013 RADY GMINY SEJNYz dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przez ustanowienie odpłatnej

służebności przesyłu.

Uchwała Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXII/154/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Sejny do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

UCHWAŁA NR XXXII/155/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki

UCHWAŁA NR XXXIII/157/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/158/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/159/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/160/2014  RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.

Uchwała Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXV/166/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/173/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/175/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/177/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania stypendium szkolnego, o którym mowa w ustawie – o systemie oświaty

Uchwała Nr XXXVIII/178/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXXIX/181/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/182/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”

UCHWAŁA NR XXXIX/183/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-21

Data modyfikacji: 2015-02-12

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-21