Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr II/12/06 rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół gminnych

Uchwała Nr II/17/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

Uchwała Nr II/18/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2007 rok

Uchwała nr IV/22/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/218/06 Rady Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

UCHWAŁA NR IV/24/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2007 roku. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

Uchwała nr IV/25/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Sejny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2007 rok

Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Sejny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII /38/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Sejny z dnia17 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

UCHWAŁA NR IX/42/07 RADY GMINy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Sejny

Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy Sejny 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr XI/57/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół nie będących nauczycielami

Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów.

UCHWAŁA Nr XII/62/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIII/68/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR  XIII/71/08 RADY  GMINY  SEJNY  z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Sejny z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Sejny z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2008 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

UCHWAŁA NR XX/95/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr XX/100/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/101/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r

UCHWAŁA NR XXI/102/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XXI/103/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

Uchwała Nr XXI/105/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXI/106/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 października 2008 roku. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr XXII/108/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny.

Uchwała Nr XXII/111/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXII/112/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXII/113/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Uchwała NR XXIII/119/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/110/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny

Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r

UCHWAŁA NR XXIV/136/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

UCHWAŁA NR XXIV/137/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Sejny z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/139/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/140/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Berżnikach

Uchwała Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA Nr XXVIII/146/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Sejny łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum.

Uchwała Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/139/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/149/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

Uchwała Nr XXIX/150/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Sejny łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum

Uchwała Nr XXXI/157/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/ 160/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 listopada 2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/162/09 Rady Gminy Sejny z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Sejny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/167/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/168/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/169/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr XXXV/177/10 Rady Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Sejny z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/182/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Sejny z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/189/10 Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

PROJEKT  Uchwały  Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XV/196/10 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010r.

UCHWAŁA NR XLI/197/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sejny oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

UCHWAŁA NR XLI/198/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR XLI/199/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2010 r  w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-21

Data modyfikacji: 2013-05-08

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-21