zbiorniki

Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -procedury

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 123 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych " – do pobrania poniżej,

Załączniki: 

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  1.  Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

II.OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł wniesiona wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa pok. nr 7 tel 87 516 20 45

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-15