Potwierdzanie przez Wójta Gminy Sejny umów dzierżawy zawieranych przez rolników

                                                        Potwierdzanie przez Wójta Gminy Sejny umów dzierżawy zawieranych przez rolników.


Wójt Gminy Sejny informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.
Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 w/cyt. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy. Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Wójt ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Wójt Gminy Sejny dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.


Telefon kontaktowy: 87 5173 760


Opłaty: Za dokonanie czynności potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2022-02-11

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2022-02-11

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2022-02-11