wpis RDR

Uzyskanie wpisu w rejestrze działalności regulowanej przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - procedury

 

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 123 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach              

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wpis do rejestru” , który powinien zawierać:

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Załączniki: 

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).".

Oświadczenie powinno zawierać także:

1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

II.OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł wniesiona wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa pok. nr 7 tel 87 516 20 45

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-01-15