Podział nieruchomości

 Podział nieruchomości -procedury

     Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu .

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości wraz z  niezbędnymi załącznikami " – do pobrania poniżej

W załączeniu:

  1. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej z podaniem jej skali (opis nieruchomości, oznaczenie granic działki dzielonej i działek sąsiednich, granice i oznaczenia projektowanych działek na każdym egzemplarzu w kolorze czerwonym) – ilość egzemplarzy stosowna do ilości stron w postępowaniu,
  2. Aktualny wypis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku dokument stwierdzający tytuł prawny  do nieruchomości,
  3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

„Wniosek  o wydanie decyzji zatwierdzającej projektowany podział nieruchomości” – do pobrania poniżej

W załączeniu:

  1.  Mapa z projektowanym podziałem,
  2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
  3.  Wykaz zmian gruntowych,
  4.  Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji jest inne niż   w księdze wieczystej,
  5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

II.OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa pok. nr 7 tel 87 516 20 45

Wniosek na podział działki

Wniosek zatwierdzający podział

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2017-06-02

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-15