programy, plany rozwoju

Uchwała Nr XLI/170/05 Rady Gminy Sejny z dnia 23 listopada 2005 r w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny na lata 2004 –2010.

Uchwała Nr XLIII/176/05 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/177/05 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2005 - 2010.

Uchwała Nr XLVIII/195/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Berżniki

Uchwała nr IV/26/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny na lata 2007 – 2032”

Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

UCHWAŁA NR IX/41/07 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi Żegary na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Sejny z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia środków na realizację programów operacyjnych w latach 2008 - 2010 r

Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody Łempis

UCHWAŁA NR XIII/68/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny”

Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr XIV/74/08 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVI/82/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna

UCHWAŁA NR XIX/91/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sejneńszczyzna”

UCHWAŁA NR XIX/ 92/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny na lata 2007-2015

UCHWAŁA NR XIX/93/08 RADY GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2008 roku. w sprawie przystąpienia do projektów

Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy Sejny z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009 - 2011 r.

UCHWAŁA NR XX/99/08 Rady Gminy Sejny z dnia 17 września 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

Uchwała Nr XXI/107/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r.w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Gminy Sejny z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”

Uchwała Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011

Uchwała Nr XXIII/121/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXIV/134/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

UCHWAŁA NR XXIV/135/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”

Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

UCHWAŁA NR XXX/155/09 Rady Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

Uchwała Nr XXXI/158/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwała Nr XXXII/161 /09 Rady Gminy Sejny z dnia 13  listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

UCHWAŁA NR XXV/170/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2014

UCHWAŁA NR XXXV/171/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.

Uchwała Nr XXXV/173/10 Rady Gminy Sejny z dnia  26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/174/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXV/175/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach osi 3. „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXVII/180/10 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą " Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 - 2014"

Uchwała Nr III/15/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Uchwała Nr III/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 -2014

Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2014

Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia " Gminnego programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016

Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem dla Gminy Sejny"

Uchwała Nr XI/54/2011 z dnia 3 pażdziernika 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011- 2016

Uchwała Nr XII/56/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Sejny na lata 2011 - 2016 

Uchwała Nr XII/57/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sejny do projektu pod nazwą " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Uchwała Nr XIII/61/2011 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/65/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011 - 2016

Uchwała Nr XIV/68/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XV/70/2012 z dnia 8 lutego 2012r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XV/71/2012 z dnia 8 lutego 2012r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XVI/74/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XVI/75/2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2012 roku

Uchwała Nr XVII/80/2012 z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2012r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2012 roku

Uchwała Nr XVIII/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XVIII/83/2012 z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Sejny na lata 2012 - 2015

Uchwała Nr XIX/88/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXI/97/2012 z dnia 27 września 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXII/100/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXII/101/2012 z dnia 29 listopada 2012r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013"

Uchwała Nr XXIII/106/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Uchwała Nr XXIV/115/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

UCHWAŁA NR XXV/117/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/127/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 – 2016

Uchwała Nr XXVII/132/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

Uchwała Nr XXX/141/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

UCHWAŁA NR XXX/142/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/150/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2014 - 2017

Uchwała Nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

UCHWAŁA NR XXXII/154/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Sejny do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-04