Uchwały Rady Gminy Sejny wydane w 2019r

UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Sejny do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejnieńskiej

UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania  tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2019 roku

UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 248 w miejscowości Marynowo, gmina Sejny

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 249 w miejscowości Marynowo, gmina Sejny

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022

UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o uznanie drzewa za pomnik przyrody

UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2018 rok

UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejnieńskiego

UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Puńsk do realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie dzieci z terenu Gminy Puńsk uczęszczających do szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Sejny

UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019-2022

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sejny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Sejny

UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sejny do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok i ich części na terenie Gminy Sejny

UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR VIII/70/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR VIII/71/2019RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 sierpnia 2019 r., złożonej przez osobę fizyczną w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022

UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sejny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sejny instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR IX/77/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego

UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

UCHWAŁA NR IX/79/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR X/81/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/82/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/83/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR X/85/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sejny

UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego

UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022

UCHWAŁA NR X/89/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2025

UCHWAŁA NR X/90/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2020 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-03-04

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2019-03-04