2006

Uchwała nr XLIV/179/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

Uchwała nr XLIV/180/06 RADY GMINY SEJNY z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Sejny gmina Sejny.

Uchwała Nr XLIV/181/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody

Uchwała Nr XLIV/182/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu będącego podstawą obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Gminy Sejny

Uchwała Nr XLIV/183/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany działek zajętych pod drogę gminną w miejscowości Dusznica, gmina Sejny.

Uchwała Nr XLIV/184/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny.

Uchwała Nr XLV/185/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2006 r. o zmianie uchwały Nr XL/165/05 Rady Gminy Sejny z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Uchwała Nr XLV/186/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXVIII/125/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLV/187/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody

Uchwała Nr XLV/188/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/186/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXVIII/125/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/189/06 Rady Gminy Sejny z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/125/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVII/190/06 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.

Uchwała Nr XLVII/191/06 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sejny.

Uchwała Nr XLVII/192//06 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XLVII/193/06 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lutego 2006 r. oznaczone PN.II.J.S.0911 - 39/06

Uchwała Nr XLVII/194/06 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2006 rok

Uchwała Nr XLVIII/195/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Berżniki

Uchwała Nr XLVIII/196/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu infrastruktury komunikacyjnej

Uchwała Nr XLVIII/197/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/198/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.

Uchwała Nr XLIX/199/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Sejny.

Uchwała Nr XLIX/200/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sejny

Uchwała nr XLIX/201/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Uchwała Nr XLIX/202/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Uchwała Nr XLIX/203/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Uchwała Nr L/204/06 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek

Uchwała Nr L/205/06 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Uchwała Nr L/206/06 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Uchwała Nr L/207/06 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych przypadających Gminie do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr L/208 /06 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr LI/209/06 Rady Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Sejny

Uchwała Nr LI/210/06 Rady Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny.

Uchwała Nr LI/211/06 Rady Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała NR LII/212/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.

Uchwała Nr LII/213/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej Mienia Komunalnego Gminy Sejny.

Uchwała Nr LII/214/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie o zmianie Uchwały NR XLIX/201/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Uchwała Nr LII/215/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/209/06 Rady Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Sejny

Uchwała Nr LII/216/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania Mieniem Komunalnym Gminy Sejny

Uchwała Nr LII/217/06 Rady Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r.

Uchwała Nr LIII/218//06 Rady Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

Uchwała Nr LIII/219/06 Rady Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków wekslem In blanco dla Lokalnej Grupy Działania „Sejneńszczyzna” do realizacji projektu pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich Sejneńszczyzny”.

Uchwała Nr LIII/220/06 Rady Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r.

Uchwała Nr LIV/221/06 Rady Gminy Sejny z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r.

Uchwała Nr LV/222/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 października 2006 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny

Uchwała Nr LV/223/06 Rady Gminy Sejny z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-30

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25