2004

Uchwała Nr XVI/72/04 Rady Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia górnej granicy dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XVI/73/04 Rady Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek

Uchwała Nr XVI/74/04 Rady Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz, rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi

Uchwała Nr XVI/75/04 Rady Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr XVII/76/04 Rady Gminy Sejny z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łumbiach

Uchwała Nr XVII/77/04 Rady Gminy Sejny z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach

Uchwała Nr XVII/78/04 Rady Gminy Sejny z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły podstawowej w Krasnogrudzie

Uchwała Nr XVII/79/04 Rady Gminy Sejny z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XVIII/80/04 Rady Gminy Sejny z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad trybu umarzania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Sejny  do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

Uchwała Nr XIX/81/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz kontroli ich wykorzystywania

Uchwała Nr XIX/82/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetowej Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/83/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

Uchwała Nr XIX/84/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XIX/85/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/86/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr XIX/87/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej

Uchwała Nr XX/88/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

Uchwała Nr XX/89/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sejny

Uchwała Nr XX/90/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki odpadami Gminy Sejny

Uchwała Nr XX/91/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XX/92/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zmiany granic obwodów szkolnych niektórych  Szkół Podstawowych w Gminie Sejny

Uchwała Nr XX/93/04 Rady Gminy Sejny z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sejny

Uchwała Nr XXI/94/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

Uchwała Nr XXI/95/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony środowiska Gminy Sejny na lata 2004-2007

Uchwała Nr XXI/96/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Sejny

Uchwała Nr XXI/97/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kolonia Sejny gmina Sejny

Uchwała Nr XXI/98/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dusznica gmina Sejny

Uchwała Nr XXI/99/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/100/04 Rady Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łumbiach

Uchwała Nr XXII/101/04 Rady Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/04 Rady Gminy Sejny w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Sejny

Uchwała Nr XXII/102/04 Rady Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XXII/103/04 Rady Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/104/04 Rady Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XXIII/105/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr XXIII/106/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowania nieruchomości Skarbowi Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego

Uchwała Nr XXIII/107/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XXIII/108/04 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/109/04 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Uchwała Nr XXIV/110/04 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr XXIV/111/04 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2004 r. w sprawie  przeznaczenia umorzonej raty pożyczki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała Nr XXIV/112/04 Rady Gminy Sejny z dnia 8 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sejny na 2004 rok

Uchwała Nr XXV/113/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXV/114/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

Uchwała Nr XXV/115/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu prac poszczególnych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr XXV/116/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek

Uchwała Nr XXV/117/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/118/04 Rady Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/15/02 Rady Gminy Sejny z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/119/04 Rady Gminy Sejny z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVI/120/04 Rady Gminy Sejny z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Uchwała Nr XXVI/121/04 Rady Gminy Sejny z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na  2004 rok

Uchwała Nr XXVII/122/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII/123/04/ Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr XXVII/124/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, mieszkaniowego, funkcyjnego, za warunki pracy, obliczania wynagradzania za ponadwymiarowe godziny i doraźnych zastępstw

Uchwała Nr XXVII/125/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-31

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25