2023

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/84/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XXXIII/259/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

UCHWAŁA NR XXXIII/260/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr XXXII/251/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXIII/261/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/113/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XXXIV/266/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej pn. „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z sportowych i rekreacyjnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/271/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XXXIV/272/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej obowiązującej na obszarze Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Sejny na lata 2022 – 2025

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034

UCHWAŁA NR XXXV/277/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2022

UCHWAŁA NR XXXV/278/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 188/6 w miejscowości Posejny, gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXXV/279/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 188/6 w miejscowości Posejny, gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXV/280/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sztabinki

UCHWAŁA NR XXXV/281/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXV/282/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR XXXVI/284/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sejny oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe

UCHWAŁA NR XXXVI/285/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XXXVI/287/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA NR XXXVI/289/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sejny, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA NR XXXVI/290/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/291/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

UCHWAŁA NR XXXVI/292/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie nie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XXXVI/293/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/294/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/295/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

UCHWAŁA NR XXXVII/297/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR XXXVII/298/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

UCHWAŁA NR XXXVII/299/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sejny do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sejny na lata 2022 - 2025

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025

UCHWAŁA NR XXXIX/308/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 42/10 w miejscowości Nowosady, gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXXIX/309/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sejny na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sejny na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR XXXIX/310/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2023-2030 ”

UCHWAŁA NR XXXIX/311/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/312/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2032

UCHWAŁA NR XXXIX/313/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

UCHWAŁA NR XXXIX/314/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/315/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w gminie Sejny

UCHWAŁA NR XXXIX/316/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zgłoszonych na kadencję 2024 – 2027 w wyborach uzupełniających

UCHWAŁA NR XL/317/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2024 rok

UCHWAŁA NR XL/318/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2024 rok

UCHWAŁA NR XL/319/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

UCHWAŁA NR XL/320/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XL/321/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XL/322/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR XL/323/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

UCHWAŁA NR XL/324/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających

UCHWAŁA NR XL/325/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego przez Powiat Sejneński

UCHWAŁA NR XL/326/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XL/327/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2031

UCHWAŁA NR XL/328/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 - 2030

UCHWAŁA NR XL/329/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

UCHWAŁA NR XL/330/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Sejny na lata 2024-2025

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2023-01-30

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2024-02-21

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2023-01-30