2022

UCHWAŁA NR XXV/194/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sejny na lata 2022 - 2025

UCHWAŁA NR XXV/195/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXV/196/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie petycji dotyczącej zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXV/197/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z Radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXV/198/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXV/199/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2026

UCHWAŁA NR XXVI/200/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Krasnowie

UCHWAŁA NR XXVI/201/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXVI/202/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości diet sołtysów

UCHWAŁA NR XXVI/203/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXVI/204/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

UCHWAŁA NR XXVI/205/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXVI/206/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr XXV/197/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXVI/207/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXVI/208/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2026

UCHWAŁA NR XXVII/209/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXVII/210/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2021

UCHWAŁA NR XXVII/211/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zgody na ustanowienia służebności przesyłu

UCHWAŁA NR XXVII/212/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXVII/213/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2026

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały XXVI/205/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w gminie Sejny

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty

UCHWAŁA NR XXVIII/217/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sejny na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXVIII/218/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z Radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/220/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2028

UCHWAŁA NR XXVIII/221/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XXVIII/222/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Pomorze o uznanie lasów za ochronne

UCHWAŁA NR XXIX/225/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr XXVIII/218/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z Radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXIX/226/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIX/227/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2030

UCHWAŁA NR XXX/228/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania osobowych składów stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXX/229/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXX/230/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania osobowych składów stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXX/231/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

UCHWAŁA NR XXX/232/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XXX/233/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty

UCHWAŁA NR XXX/234/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XXX/235/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

UCHWAŁA NR XXX/236/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXX/237/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXX/238/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2030

UCHWAŁA NR XXXI/239/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Pomorze o uznanie lasów za ochronne

UCHWAŁA NR XXXI/240/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXI/241/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2036

UCHWAŁA NR XXXI/242/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

UCHWAŁA NR XXXI/243/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele - Krasnowo -Sankury

UCHWAŁA NR XXXI/244/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo -Burbiszki - Żegary

UCHWAŁA NR XXXI/245/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce- Żegary - Dusznica

UCHWAŁA NR XXXII/246/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXII/247/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXII/248/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marynowo w gminie Sejny

UCHWAŁA NR XXXII/249/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej obowiązującej na obszarze Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXII/250/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejnieńskiego

UCHWAŁA NR XXXII/251/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXII/252/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

UCHWAŁA NR XXXII/253/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z sportowych i rekreacyjnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXXII/254/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXII/255/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2036

UCHWAŁA NR XXXII/256/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2034

UCHWAŁA NR XXXII/257/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2022-02-01

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2022-12-21

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2022-02-01