2021

UCHWAŁA NR XVII/141/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Berżniki

UCHWAŁA NR XVII/142/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XVII/143/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XVII/144/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2023

UCHWAŁA NR XVII/145/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19

UCHWAŁA NR XVII/146/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakazu użycia szczepionki przeciw COVID-19

UCHWAŁA NR XVII/147/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

UCHWAŁA NR XVII/148/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego zwolnienia z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVII/149/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2021 roku

UCHWAŁA NR XVII/150/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XVII/151/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

UCHWAŁA NR XVIII/152/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XVIII/153/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021- 2024

UCHWAŁA NR XVIII/154/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Sejny za rok 2021

UCHWAŁA NR XVIII/155/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR XIX/156/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XIX/157/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2020 rok

UCHWAŁA NR XIX/158/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XIX/159/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2020

UCHWAŁA NR XIX/160/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

UCHWAŁA NR XIX/161/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XIX/162/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XIX/163/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XIX/164/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie zakupu i montażu systemu fotowoltaiki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

UCHWAŁA NR XX/165/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sejny na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XX/166/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XX/167/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie Zmian Wieloletniej Profnozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XX/168/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Folwark Berżniki

UCHWAŁA NR XXI/169/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XX/170/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Zmian Wieloletniej Profnozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XXII/171/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXII/172/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

UCHWAŁA NR XXIII/174/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny

UCHWAŁA NR XXIII/176/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych

UCHWAŁA NR XXIII/177/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/178/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XXIII/179/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości opłaty

UCHWAŁA NR XXIV/180/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIV/181/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIV/182/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznyc

UCHWAŁA NR XXIV/183/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sejny w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Sejny uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Sejnach oraz określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi

UCHWAŁA NR XXIV/184/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Podlasie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXIV/185/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXIV/186/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIV/187/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 - 2024

UCHWAŁA NR XXIV/188/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2026

UCHWAŁA NR XXIV/189/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIV/190/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego

UCHWAŁA NR XXIV/191/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości diet sołtysów

UCHWAŁA NR XXIV/192/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2021-03-03

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2021-12-23

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2021-03-03