2020

UCHWAŁA NR XI/93/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/94/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XI/95/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XI/96/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sejny w 2020 roku

UCHWAŁA NR XI/97/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/98/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny”

UCHWAŁA NR XI/99/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego z wnioskiem o zmniejszenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”

UCHWAŁA NR XI/100/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Konstantynówka

UCHWAŁA NR XI/101/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sejny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR XI/102/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XI/103/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na 2020 - 2025

UCHWAŁA NR XI/104/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty

UCHWAŁA NR XI/105/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XII/106/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję lat 2020 - 2023

UCHWAŁA NR XII/107/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XII/108/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowosady

UCHWAŁA NR XII/109/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XII/110/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA NR XII/111/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XII/112/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 - 2026

UCHWAŁA NR XIII/113/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XIII/114/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sejny za 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/115/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sejny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/116/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję lat 2020 – 2023

UCHWAŁA NR XIII/117/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sumowo”

UCHWAŁA NR XIII/118/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości opłaty

UCHWAŁA NR XIII/119/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR XIII/120/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Sejny za rok 2019

UCHWAŁA NR XIII/121/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XIV/122/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XIV/123/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/124/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020-2026

UCHWAŁA NR XIV/125/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sejny na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XV/126/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

UCHWAŁA NR XV/127/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XV/128/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/129/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Sejny na lata 2020 - 2026

UCHWAŁA NR XVI/130/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XVI/131/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY

UCHWAŁA NR XVI/133/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Konstantynówka”

UCHWAŁA NR XVI/134/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego

UCHWAŁA NR XVI/135/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/136/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sejny na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR XVI/137/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sejny na lata 2021-2024

UCHWAŁA NR XVI/138/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

UCHWAŁA NR XVI/139/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XVI/140/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 45/4 w miejscowości Berżniki, gmina Sejny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2020-02-11