ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –w skrócie RODO, Urząd Gminy Sejny informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sejny, ul.Jerzego Grodzińskiego 1
  16-500 Sejny. Z Administratorem skontaktować się można poprzez adres e-mail: sekretariat@gmina.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 0-87 516 20 45,  adresem e-mail krzysztof.skupski@gmina.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby. 
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji zadań ustawowych i statutowych, wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Gminy Sejny, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,   przenoszenia danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Komunikat ws. obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Informacja dot. utrwalania i transmitowania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Gminy Sejny.

Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Gminy Sejny.

Klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych

Klauzula informacyjna dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna dot. naliczania podatków i zwrotu akcyzy

Klauzula informacyjna dla odbiorców wody

Klauzula informacyjna dla kandydatów na rachmistrzów w PSR 2020

Klauzula informacyjna dla sołtysów ubiegających się o dodatek do emerytury

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2018-09-25

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2023-07-07

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2018-05-25