Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna, która:

a) została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

b) została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. na stronie internetowej, poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Urzędu Gminy Sejny)

c) została przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:

a)poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej..

b) przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

c)podawać informację o każdym przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.

d) poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację o tym fakcie przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

Urząd Gminy Sejny nie odpowiada za:

1) rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej;

2) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim Urząd Gminy Sejny dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów. Urząd Gminy Sejny rości sobie prawo do odmowy udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w przypadku, gdy informacja ta naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim (np. twórcom).

Urząd Gminy Sejny może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Przy obliczaniu opłaty, uwzględnia się:

  1. koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
  2. koszty elektronicznych nośników informacji,
  3. koszty pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),
  4. koszty przekazania informacji publicznej (podstawa prawna: art. 23h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Sejny składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (Dz. U. z dnia 25.01.2012 r.  poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.01.2012 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 235).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Można odmówić udzielenia informacji publicznej do ponownego wykorzystywania w sytuacji, gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku sprzeciwu Urząd Gminy Sejny, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Sugerowany wzór wniosku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2012-11-29

Data modyfikacji: 2016-11-16

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2012-11-29