kontrole

 

 

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Wyszczególnienie czynności kontrolnych

Protokół kontroli w godz. pracy urzędu dostępny jest w:

2004

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Placówka Zamiejscowa w Łomży

19-24.02.2004 r.

Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urzędu i organów gminy.

archiwum zakładowym

2.

Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku

08.06.2004

Realizacja zadań pomocy społecznej przez GOPS w Sejnach

archiwum zakładowym

3.

O/ZUS Białystok

07-27.09.2004

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Prawidłowość i rzetelność obliczeń

archiwum zakładowym

4.

Urząd Ochrony Zabytków w Suwałkach

22.10.2004

Zaawansowanie prac nad gminną ewidencją zabytków

archiwum zakładowym

2005

1.

Dyrektor WZK PUW Białystok

24.06.2005

Ewidencja, obrót i magazyn sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa.

archiwum zakładowym

2.

PIP OIP w Białymstoku

05-07.07.2005

Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy

archiwum zakładowym

3.

Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku

11.10.2005

Realizacja zadań pokontrolnych pomocy społecznej przez GOPS w Sejnach. Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

archiwum zakładowym

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

24.10.2005

Kontrola projektu Z/2.20/II/3.1/24/04 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sejny

archiwum zakładowym

5.

NIK Delegatura Białystok

20-22.11.2005

Wywiązanie się jednostki z obowiązku udostępniania informacji publicznej

archiwum zakładowym

2006

1.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

05.06-17.07.2006

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne za 2005 rok w jednostce Budżetowej Obsługa Komunalna Gminy Sejny

archiwum zakładowym

2.

Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku

21-23.06.2006

Kontrola wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne w 2005 roki i I kwartale 2006 roku

archiwum zakładowym

3.

O/ZUS Białystok Wydział Kontroli Płatników Składek

06-11.07.2006

Kontrola planowa O/ZUS

archiwum zakładowym

2007

1.

Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Sejnach

10.05.2007

Kontrola kompleksowa i sprawdzająca wykonanie zaleceń przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny

archiwum zakładowym

  2. 

Wydział Nadzoru i Kontroli PUW w Białymstoku

19-25.06.2007

Skargi i wnioski, informacja publiczna, oświadczenia majątkowe – kontrola problemowa

archiwum zakładowym

  3. 

PSSE Sejny

01.08.2007

Kontrola sprawdzająca Obsługa Komunalna Gminy Sejny

archiwum zakładowym

4.

ZUS Oddział Wojewódzki w Białymstoku

03-06.09.2007

Naliczanie składek w Obsłudze Komunalnej Gminy Sejny

archiwum zakładowym

2008

1. 

Urząd Gminy Puńsk

02.01.2008

Księgowość

archiwum zakładowym

2.

UKS Białystok

22.08.2008

Realizacja projektu 2005/179 - INTERREG

archiwum zakładowym

3.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

28.10.2008

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2008 roku na wdrażanie ustawy z 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

archiwum zakładowym

2009

1.

UKS Białystok

20.09.2009

Realizacja projektu 2005/201 - INTERREG

archiwum zakładowym

2.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

13-15.07.2009

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów

archiwum zakładowym

3.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

13-15.07.2009

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2008r. o świadczeniach rodzinnych

archiwum zakładowym

   2010   

1.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

15.02-14.04.2010

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Sejny za 2009 rok

archiwum zakładowym

2.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

04.03-07.04.2010

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Sejny za 2009 rok

archiwum zakładowym

3.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

19.03-14.04.2010

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Sejny za 2009 rok

archiwum zakładowym

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

09.09.2010

Sposób realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10.02..1974- o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz. U z 2006r. Dz.U Nr 139, poz 993)

archiwum zakładowym

5.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

16.09.2010

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z Budżetu Państwa w dniach od 01.01- 30.06 2010r. na finansowanie zadań zleconych z pomocy społecznej

archiwum zakładowym

6.

PIP OIP w Białymstoku

27.09.10

Organa ochrony pracy w tym przepisy bhp

archiwum zakładowym

 2011

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

17.06.2011

 Realizacja prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych

archiwum zakładowym

2.

PPIS w Sejnach

17.08.2011

Ocena stanu sanitarnego ubikacji ogólnodostępnych w budynku Urzędu Gminy Sejny

archiwum zakładowym

3.

ZUS Oddział Wojewódzki w Białymstoku

16.09.2011

Zgodnie z upoważnieniem z dnia 25.08.2011 nr 01-0954-20110901801

archiwum zakładowym

4.

Starostwo Powiatowe w Sejnach

22.09.2011

Kontrola Spółki wodnej „Marycha”

archiwum zakładowym

 5.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

16-17.11.2011

Wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu

archiwum zakładowym

6.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

16-17.11.2011

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych

archiwum zakładowym

 2012

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

22-28.08.2012

Kontrola kompleksowa GOPS w Sejnach w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. Zm.

archiwum zakładowym

2.

ZUS Oddział Wojewódzki w Białymstoku Wydział Kontroli Płatników Składek

23.08.2012

Zgodnie z upoważnieniem nr 01-0954-20120801381 z dnia 10.08.2012

archiwum zakładowym

2013

1.

Państwowy Powiatowy Insektor Sanitarny 24.05.2013

Kontrola z urzędu w trakcie realizacji projektu Rozbudowa wodociągu "Berżniki" poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z [rzyłączami w miejscowości Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce, Dubowo gm. Sejny

pokój nr 8
2.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

06.062013 Kontrola Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Sejny pokój nr 8

2014

1. RIO Białystok Zespół w Suwałkach 16.01.2014 -05.06.2014 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Sejny za 2013 rok pokój nr 8
2. PIP OIP w Białymstoku 26-27.03.2014 Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp

pokój nr 8

3. Wojewoda Podlaski 21.11.2014 Kontrola Obrony Cywilnej w Urzędzie

 

2016

1. Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach 06.05.2016 Kontrola ogólna archiwum zakładowego urzędu pokój nr 8
2. O/ZUS Białystok 07.11.2016 do daty nadania protokołu w Urzędzie Pocztowym Kontrola płatnika składek pokój nr 8

2017

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach 27.06.2017

Kompleksowa kontrola – Nadzór nad warunkami środowiska pracy w zakładzie pracy. Nadzór nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami.

pokój nr 8

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

16.11.2017

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” nr WND-RPPD.05.03.01-20-0008/15

pokój nr 8

2018

1.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

17.05.2018

Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2017r.

pokój nr 8
2. ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku 10-24.10.2018

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

pokój nr 8
3.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Augustów

02.11.2018

Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: poboru wód

pokój nr 8
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Suwałkach

31.10-30.11.2018

Funkcjonowanie wiejskiego ujęcia wody w miejscowości Burbiszki

pokój nr 8

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-03-13

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-03-13