Ochrona środowiska

2024

2023

2022

_________________________________________________________________________

 

2013 - 2021

 

Utylizacja padłych zwierząt

Zarządzenie Nr 187/06 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 lipca 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 05 lutego 2007r.„Obowiązki wynikające z regulaminu w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości ”

Informacja o zakończonym postępowaniu wszczętym na wniosek Powiatu Sejneńskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 16.01.2008r

Informacja o zakończonym postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Przebudowie dróg gminnych"

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Przebudowie stacji uzdatniania wody w m. Berżniki gmina Sejny” 06 05 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.07.2008r

Informacja o zakończonym postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Sejny

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie 10 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu 25MW wraz z infrastrukturą drogową “

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24.02.2009r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 27.08.2009r  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”na budowie stacji elektroenergetycznej 20/110kV GPZ Marynowo w gminie Sejny.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  z dnia 26.08.2010r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.09.2010r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 30.09.2010r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia dnia 07.10.2010r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Przebudowie drogi powiatowej nr 1164B Sejny-Bubele- Krasnowo-Sankury” 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25.11.2010r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie 19 nowych 4 osobowych domków letniskowych, jednego domku stanowiącego recepcję, sali konferencyjnej, mini spa oraz budynku ogólnodostępnych sanitariatów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną  25.11.2010r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 września 2011r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 8 września 2011r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 4 października 2011r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24 października 2011r w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2011r  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22 lutego 2012 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia dnia 3 kwietnia 2012r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12 kwietnia 2012r

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 20 kwietnia 2012r

Obwieszczenie  Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15,maja 2012 r w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Postanowienie z dnia 11 maja 2012r

Postanowienie z dnia 23 maja 2012r

Informacja w sprawie gospodarki odpadami 20 09 2012

Obwieszczenie Ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2012 roku

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 grudnia 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 stycznia 2013r

Postanowienie z dnia 21 stycznia 2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 stycznia 2013r.

Postanowienie o sprostowaniu błędu z dnia 27 lutego 2013r

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 27 lutego 2013r

Karty informacyjne

ZAWIADOMIENIE z dnia 08 04 2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z podłączeniem kablowym do RPZ Sejny na działce nr 67/1 w miejscowości Radziuszki, gmina Sejny

Postanowienie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w.w przedsięwzięcia. 

Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w.w przedsięwzięcia. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  z dnia 22 kwietnia 2013 r

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 2013

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny z  dnia 10 maja 2013r. w zakresie zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku ROSAND Sp.z o.o. Suwałki, ul. Reja 80 A, 16-400 Suwałki, dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW wraz z przyłączem kablowym do RPZ Sejny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 maja 2013 r w sprawie nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1665B Krasnowo – Burbiszki – Zegary

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 4 czerwca 2013r w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z podłączeniem kablowym do RPZ Sejny na działce nr 67/1 w miejscowości Radziuszki, gmina Sejny w zakresie zmiany lokalizacji elektrowni

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 10 czerwca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 10 czerwca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28czerwca 2013r. w sprawie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28czerwca 2013r. w sprawie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Poćkuny zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis” oraz  „Prognozy oddziaływania na środowisko”

Postanowienie z dnia 30 lipca 2013  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Bosse

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy parku wiatrowego Sejny i parku wiatrowego Bosse

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Bosse"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Sejny”

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Bosse”

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Sejny”

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania w sprawie parku wiatrowego "Sejny"

Obwieszczenie  Wójta Gminy Sejny z dnia 3 kwietna 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 3 kwietna 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia  dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji "Marynowo”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji "Sumowo”

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji "Sumowo"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2016 roku dotyczące odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji "Marynowo"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014r. dotyczący projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny wraz ze szczegółową inwentaryzacją” i Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla w.w. Programu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo, gmina Sejny na działkach  o nr geodezyjnych  34/2 i 52

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie  możliwości zapoznania się z: projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sejny”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24 czerwca 2015 r w sprawie  możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska Gminy Sejny na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022r”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny” oraz projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny  z dnia 15 lipca 2015 rw sprawie wydania decyzjI o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW przewidzianego do realizacji na działce o nr geodezyjnym 65/2 położonej w miejscowości Sumowo, gmina Sejny,

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 2244B Dworczysko - Hołny Wolmera, gmina Sejny.    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 2244B Dworczysko - Hołny Wolmera, gmina Sejny.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ohrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Sejneńskiego z dnia 04.03.2016r w sprawie wydania decyzji odmawiającej Agra Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę polegającego na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), instalacji kablowej doziemnej, przyłącza napowietrzno-kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji trafo 20/0,4 kV, drogi dojazdowej, ogrodzenia terenu na działce ozn. nr geod. 65/4 obręb Sumowo, gm. Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2016 roku  o udziale społeczeństwa w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Poćkuny Berżniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o terminie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegjącego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2016 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zatwierdzenia opracowania  pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP." na terenie województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 1 sierpnia 2016r w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi powiatowej  Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2016 r o wszczęciu postępowania o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2016 o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania postanowienia odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 08 marca 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”.

Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 kwietnia 2017r w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie postanowienia z dnia 06 grudnia 2017 roku o niedopuszczalności odwołania Stowarzyszenia "Innowacyjny Białystok" oraz Stowarzyszenia "Federacja Zielonych w Białymstoku" (w likwidacji) z dnia 9 sierpnia 2017 roku od decyzji Regionalenego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Sejny”  oraz z projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich z zapleczem (kurniki) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 48/52 położonej w obrębie geodezyjnym Klejwy, gmina Sejny.

Decyzja Wójta Gminy Sejny o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich z zapleczem (kurniki) wraz z niezbedna infrastrukturą towarzyszącą na działce 48/52 położonej w obrębie geodezyjnym Klejwy, gmina Sejny.

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sejny za 2018 rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 6 sierpnia 2019 roku o braku konieczności przeprowadzenia postępowania oceny dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach Łumbie i Klejwy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Hołny Wolmera

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Folwark Berżniki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach Kielczany i Bubele

Zawiadomiemnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej w obrębie wsi Zaleskie na działce nr 537/1.

Informacja Wójta Gminy Sejny o przetwarzanych danych osobowych przy prowadzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2019r o możliwości zapoznania się z projektem ,,Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Sejny" oraz projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Informacja Wójta Gminy Sejny w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest

       WNIOSEK

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej zabudowy zagrodowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 537/1 położonej w obrębie Zaleskie, jednostka ewidencyjna Sejny poprzez budowę obory wolnostanowiskowej z kanałami gnojowymi o obsadzie 180DJP.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej zabudowy zagrodowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 537/1 położonej w obrębie Zaleskie, jednostka ewidencyjna Sejny poprzez budowę obory wolnostanowiskowej z kanałami gnojowymi o obsadzie 180 DJP.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY dla posiadaczy domków letniskowych odnośnie konieczności złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017r.

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2017r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Burbiszkach.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - OKGS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie dotyczące budowy studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Burbiszkach

Zawiadomienie Głownego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Burbiszkach – Rol.6220.6.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny o wydaniu decyzji środowiskowej

Decyzja środowiskowa

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.10.2020r

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2020r


ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód jeziora Kelig

Wójt Gminy Sejny zawiadamia o wszczęciu postępowania dotyczącego przedsięwzięcia polegającego pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 154/2 w miejscowości Sumowo, gmina Sejny

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 06.04.2021r. o wszczęciu postępowania 

Decyzja z dnia 06.04.2021r. o umorzeniu postępowania

Zawiadomienie z dnia 06.04.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wygaśnięcie i uchylenie decyzji gazociąg z dnia 14.04.2021

Zawiadomienie z dnia 20 kwietnia 2021 o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczące budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych_Babańce

Zawiadomienie z dnia 26.04.2021 r. przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.04.2021 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.04.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 05.05.2021 r.

Zawiadomienie z dnia 06.05.2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_06.05.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_06.05.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_06.05.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 10.05.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 17.05.2021r.

Decyzja Wójta Gminy Sejny dotycząca przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej nr 1166 Gryszkańce - Żegary - Dusznica

Decyzja Wójta Gminy Sejny dotycząca przedsięwzięcia - budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt instalacja fotowoltaiczna Babańce

Zawiadomienie z dnia 18 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienia Wójta Gminy Sejny z dnia 18 maja 2021 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 maja 2021r.

Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 11.06.2021r.

Decyzja Wójta Gminy Sejny Rol.6220.15.2021 z dnia 11.06.2021 r.

Zawiadomienie Rol.6220.13.2021 z dnia 14.06.2021 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 16.06.2021r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Rol.6220.16.2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Rol.6220.17.2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Rol.6220.18.2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 07.07.2021r.

Zawiadomienie Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2021r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2021r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z dziesięciu systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach 30/2, 34/2 obr. Sumowo, oraz dz. nr 181, 182 obr. Radziuszki, gmina Sejny,

Zawiadomienie RDOŚ z 16 lipca 2021

Zawiadomienie RDOŚ z 16 lipca 2021

Zawiadomienie GDOŚ z 10 sierpnia 2021.1

Zawiadomienie GDOŚ z 10 sierpnia 2021.2

Zawiadomienie GDOŚ z 13 września 2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kielczany 1531 Rol.6220.22.2021

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 22 września 2021 DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EWMWKN.35

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 22 września 2021 DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EWMWKN.36

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.7

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2021.BL.8

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.7

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.35.2021.BL.8

Zawiadomienie Rol.6220.22.2021 Kielczany 153_1

Postanowienie Wójta gminy Sejny z dnia 12 października 2021 Bubele III

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Rol.6220.23.2021 Sztabinki 112_3 , 114_5

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EWMWKN.39  

Decyzja Wójta Gminy Sejny Rol.6220.22.2021 KIELCZANY

Obwieszczenie Rol.6220.22.2021 KIELCZANY

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Rol.6220.24.2021 Bosse

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dot. gazociągu

Decyzja Wójta Gminy Sejny z dnia 1 grudnia 2021 strzelnica

Zawiadomienie Rol.6220.24.2021 zebrane materiały

Rol.6220.23.2021 Sztabinki zebrane materiały  

 Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EWMWKN.43 Z 10 GRUDNIA 2021  

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EWMWKN.27 Z 10 GRUDNIA 2021

Decyzja Rol.6620.24.2021 Bosse

Obwieszczenie Rol.6220.24.2021 Bosse

Obwieszczenie Rol.6220.23.2021

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rol.6220.23.2021 Sztabinki

Postanowienie o zawieszeniu postępowania Rol.6220.23.2021 Sztabinki

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW.MW.mro.29

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-08-17

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-02-28

Data modyfikacji: 2024-01-19

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-02-28