Ogłoszenia, Informacje, Zawiadomienia

Informacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Ogłoszene Wójta Gminy Sejnyw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu POĆKUNY zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis

Ogłoszene Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SZTABINKI zwanego „Kolonia wschodnia nad jeziorem Sztabinki”

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi powiatowej nr 1177B

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

Ogłoszenie uruchomienia gminnego systemu gospodarowania odpadami

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Zawiadomienie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXVII  Sesji Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE Nr 160/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zawiadomienie o terminie XXVIII  Sesji Rady Gminy Sejny.

Postanowienie z dnia 30 lipca 2013  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Zawiadomienie o terminie XXIX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXXII Sesji Rady Gminy Sejny.

Zawiadomienie o terminie XXXIII Sesji Rady Gminy Sejny

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży z zasobu Gminy Sejny

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Bosse.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy parku wiatrowego Sejny i parku wiatrowego Bosse

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny  w sprawie  I przetargu na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego  nieruchomości  Mienia Komunalnego Gminy Sejny.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania w sprawie parku wiatrowego "Sejny"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 45/4 położonej w miejscowości Berżniki, gmina Sejny, zabudowanej budynkiem poszkolnym

Zawiadomienie o terminie XXXVI Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ REGULAMIN ROKOWAŃ

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia  dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zawieszenia postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Berżniki

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXXVIII Sesji Rady Gminy Sejny

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji "Sumowo"

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji "Marynowo"

Informacja nt. „pomocy finansowej za szkody dzików”

Postanowienie nr 35/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r.  w sprawie powołania pierwszych sesji nowo wybranych rad

Postanowienie nr 40/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta

Zawiadomienie o terminie III  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie IV  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 02 2015 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Zawiadomienie o terminie V  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VII  Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2015 w sprawie zwołania VIII sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VIII  Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE Obsługi Komunalnej Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2015 r. dotyczące nowych stawek taryf na wodę

Zawiadomienie o terminie IX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie X  Sesji Rady Gminy Sejny

Strategia Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 - Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące rozpoczęcia realizacji inwestycji pn: „Budowa międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Urząd Gminy Sejny podaje do publicznych konsultacji projekt "Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi gminnej  Dworczysko – Hołny Wolmera, gmina Sejny.

Opinia sanepidu i postanowienie RDOŚ w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi gminnej  Dworczysko – Hołny Wolmera, gmina Sejny.

Zawiadomienie o terminie XI  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XII  Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące  dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zawiadomienie o terminie XIII Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 2 marca 2016r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego wszczęte w dniu 12 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” zlokalizowanego w miejscowości Posejny na działce nr 90/7, Posejanka na działkach nr 236/1 i nr 222/1, Marynowo na działce nr 115/1, Krejwińce na działce nr 115/1 i Świackie na działce nr 55/1.  

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 3 marca 2016r. w sprawie nie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Poćkuny- Berżniki

Zawiadomienie o terminie XIV Sesji Rady Gminy Sejny

Ogloszenie o otwartym naborze partnera w celu wspolnej realizacji projektu

Zawiadomienie o terminie XV Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2016 roku dotyczące odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o terminie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

Informacja dla utrzymujących świnie dotycząca realizacji programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Sejny

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego

Zawiadomienie o terminie XVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XVIII Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Zawiadomienie o terminie XIX Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XX Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Sejny

ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 15.05.2017r., znak: Rol.6220.1.2014 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 25 lipca 2017r.

Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 29 08 2017r (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017  poz. 3244) w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sejneńskiego

 Zawiadomienie o terminie XXIV Sesji Rady Gminy Sejny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do użycia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.  

Zawiadomienie o terminie XXV Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie postanowienia z dnia 06 grudnia 2017 roku o niedopuszczalności odwołania Stowarzyszenia "Innowacyjny Białystok" oraz Stowarzyszenia "Federacja Zielonych w Białymstoku" (w likwidacji) z dnia 9 sierpnia 2017 roku od decyzji Regionalenego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.  

Zawiadomienie o terminie XXVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXVIII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 marca 2018 r w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r . o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie o terminie XXIX Sesji Rady Gminy Sejny

Decyzja nr BI.RET.070.708.2018.IT z dnia 16 maja 2018 roku wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sejny.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 4 lipca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sejneńskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Decyzja Wójta Gminy Sejny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WC SERWIS Sp. z o.o.

Zawiadomienie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — gazociąg Rembelszczyzna — Granica RP.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o terminie II Sesji Rady Gminy Sejny, która odbedzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku

Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - MIWEX

Zawiadomienie o terminie III sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z 12 grudnia 2018 roku, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujściu

Decyzja Starosty Sejneńskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej we wsi Bosse

Decyzja Starosty Sejneńskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej we wsi Posejanka

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sejny na lata 2019-2020.

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zawiadomienie o terminie IV sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 1 marca 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny z dnia 5 marca 2019r, odnośnie uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opini Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie czterech budynków inwentarskich z zapleczem (kurniki) wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą” na działce 48/52 w miejscowości Klejwy, gmina Sejny.

Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku

Decyzja Wójta Gminy Sejny o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich z zapleczem (kurniki) wraz z niezbedna infrastrukturą towarzyszącą na działce 48/52 położonej w obrębie geodezyjnym Klejwy, gmina Sejny.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sejny, która odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku.

Informacja Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego.

Informacja Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznej wiadomosci spisu inwentaryzacyjnego - wieś Posejanka

Informacja Sejneńskiego Towarzystwa Strzeleckiego w sprawie udostępnienia Klubowi Strzelectwa Sportowego i Historycznego CLUB 308 strzelnicy w Borku do organizacji nocnych zawodów strzeleckich.

Zawiadomienie o terminie VI sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 31 maja 2019 roku

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 6 sierpnia 2019 roku o braku konieczności przeprowadzenia postępowania oceny dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 05 sierpnia 2019r. ws. nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. ws. nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie nieruchomość stanowiącą mienie gromadzkie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o pow. 0,2000 ha, położoną w obrębie 0021 Posejanka

Zawiadomienie o terminie VIII Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie sie w dniu 24 września 2019 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach Łumbie i Klejwy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Hołny Wolmera

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Folwark Berżniki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października  2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach Kielczany i Bubele

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 5 listopada 2019r. o dzierżawie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości z zasobu Gminy Sejny - miejscowość Bosse

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 5 listopada 2019r. o sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości z zasobu Gminy Sejny - miejscowość Posejanka

Zawiadomienie o terminie IX Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie sie w dniu 15 listopada 2019 roku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż: Samochodu Star 200 oraz Autobusu Autosan H6-10.03S

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu Star 200 - Najlepsza oferta - Stal MAT Tkaczyk Mateusz

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż autobusu H6-10.03S - Najlepsza oferta - Stal MAT Tkaczyk Mateusz

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zawiadomienie o terminie X Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku

Zawiadomienie o terminie XI Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 roku

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY o zbieraniu potrzeb Sołectw związanych z działalnością bieżącą i inwestycyjną, które będą mogły być współfinansowane z  „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” 

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju o uchyleniu decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2019r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY dla posiadaczy domków letniskowych odnośnie konieczności złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SEJNY w sprawie zagrożenia koronawirusem

Informacja Wójta Gminy Sejny 

Informacja Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie sposobu przekazywania i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Informacja z Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w związku z restrykcjami dotyczącymi zwalczania koronawirusa

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POĆKUNACH I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNOWIE

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

INFORMACJA o terminie XII Sesji Rady Gminy Sejny

Informacja z Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w związku z restrykcjami dotyczącymi zwalczania koronawirusa

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sejny w 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 lipca 2020 r. - Zapraszam Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Zawiadomienie o terminie XIV Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2020 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 września 2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 września 2020 r. dotycząca utworzenia biura podawczego na sali konferencyjnej Urzędu Gminy

INFORMACJA o terminie XV Sesji Rady Gminy Sejny

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

INFORMACJA Wójta Gminy Sejny

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny.

INFORMACJA O KONKURSIE - MISTRZOWIE AGRO

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Informacja Obsługi Komunalnej Gminy Sejny dotycząca odczytu wodomierzy

Informacja Obsługi Komunalnej Gminy Sejny dotycząca odczytu wodomierzy

informacja Przewoniczącego Rady Gminy Sejny

informacja o sesji dla sołtysów i mieskańców

Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku

Nocne i świąteczne dyżury aptek na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2021 roku

Informacja Obsługi Komunalnej Gminy Sejny dotycząca odczytu wodomierzy

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

INFORMACJA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 2 marca 2021 roku

Informacja Obsługi Komunalnej Gminy Sejny dotycząca odczytu wodomierzy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej

Zawiadomienie GDOŚ

Zawiadomienie GDOŚ

Informacja Wójta Gminy Sejny dotycząca "Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś"

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód jeziora Kelig

POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Gminy Sejny z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy Sejny

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

INFORMACJA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 2021r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Informacja o terminie wyborów Sołtysa Wsi Berżniki

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 17 czerwca 2021 roku

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

Raport o stanie Gminy Sejny za 2020 rok

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Sejny za 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny - Zaproszenie Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Postanowienie o wznowieniu postepowania - Strzelnica

Zawiadomienie Starosty Sejneńskiego z dnia 05.07.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o nowej taryfie na wodę

Informacja Starosty z dnia 07.07.2021r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny po konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Zawiadomienie o terminie XX sesji Rady Gminy Sejny, która odbedzie się 6 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki i propagowanie rekreacji nad wodą

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 18.08.2021 r.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SEJNY

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 31.08.2021 r.

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 10.09.2021 r.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju turystyki i propagowania rekreacji nad wodą.

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 30.09.2021 r.

Obwieszczenie nr 19-2021 Wojewody Podlaskiego

Obwieszczenie nr 20-2021 Wojewody Podlaskiego

Zawiadomienie Starosty Sejneńskiego z dnia 11.10.2021 r. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21.10.2021 r.

Zawiadomienie Rol.604.17.2021 zebranie materiałów strzelnica

Decyzja Wójta Gminy Sejny z dnia 1 grudnia 2021 strzelnica

Zawiadomienie Starosty Sejneńskiego GK.6821.6.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Zawiadomienie o terminie XXIV Sesji Rady Gminy Sejny

Decyzja starosty sejneńskiego

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych

Zaproszenie na sesje dla mieszkańców

Informacja Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego

 Zawiadomienie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy Sejny

Okresowa ocena jakości wody w Gminie Sejny za 2021 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 06.05.2022 r.

Zawiadomienie o terminie XXVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 30 czerwca 2022 roku

Informacja o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego - działka Półkoty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY - zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Informacja OKGS dotycząca dezynfekcji wody z wodociągu gminnego.

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 5 sierpnia 2022 roku

Zawiadomienie o terminie XXX Sesji Rady Gminy Sejny

Informacja Wójta Gminy Sejny dotycząca przeglądów instalacji kominowej  

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY o sprzedaży węgla przez Gminę Sejny

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 28 listopada 2022 roku

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 20 grudnia 2022 roku

2 INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY o sprzedaży węgla przez Gminę Sejny

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sejny – Harmonogram Sesji Rady Gminy Sejny w 2023 roku

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 27 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Giby z dnia 14.02.2023 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Konkurs na Logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 31 marca 2023 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023 dla pracowników Urzędu Gminy Sejny.

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 15 maja 2023 roku

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach dotyczący stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu Burbiszki

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 26 czerwca 2023 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące zaproszenia Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 17 lipca 2023 roku

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 29 września 2023 roku

Informacja z przygotowania szkół z terenu Gminy Sejny do roku szkolnego 2023-2024

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 17 listopada 2023 roku

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 19 grudnia 2023 roku

Planowane sesje na 2024

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023

Informacja Wójta Gminy Sejny - Program Odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś - 2024 rok

INFORMACJA GKRPA - PUNKT KONSULTACYJNY

INFORMACJA GKRPA - HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Sejny

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu - „Przedszkolaki poznają przyrodę, tradycje Sejneńszczyzny oraz nabywają kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne”

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Sejny w dniu 1 marca 2024 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Data modyfikacji: 2024-02-22

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-02-26