Archiwa, rejestry, ewidencje

Sposób udostępniania informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W Urzędzie Gminy Sejny prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr umorzeń, odroczeń.
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 3. Rejestr ulg inwestycyjnych.
 4. Rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów.
 5. Rejestry wymiarowe LZP, podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.
 6. Ewidencja działalności gospodarczej.
 7. Rejestr uchwał Rady Gminy.
 8. Rejestr protokołów posiedzeń Rady Gminy
 9. Rejestr protokołów posiedzeń komisji Rady Gminy
 10. Rejestr wyborców.
 11. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sejny
 12. Rejestr przedpoborowych i poborowych
 13. Zbiór danych osobowych „Numeracja nieruchomości”
 14. Rejestr umów dzierżawy mienia komunalnego
 15. Podatnicy łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych
 16. Rejestr zaświadczeń o pracy w gospodarstwach rolnych
 17. Zbiór danych osobowych „Dodatki mieszkaniowe”
 18. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 19. Ewidencja ludności
 20. Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
 21. Zbiór danych osobowych zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.
 22. Zbiór PESEL.
 23. Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców
 24. Zbiór danych byłych mieszkańców
 25. Rejestr przypisów i odpisów decyzji podatkowych
 26. Rejestr skarg i wniosków.
 27. Rejestr wpływów specjalnego rodzaju
 28. Ewidencja sprzedaży VAT
 29. Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
 30. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 31. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ARCHIWA:

   1. Archiwum zakładowe.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-07

Data modyfikacji: 2013-05-07

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-07