Podstawowe informacje o petycjach

Podstawowe informacje o petycjach

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Sejny

ul Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sejny
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Sekretariat@gmina.sejny.pl , za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP lub korzystając z Cyfrowego Urzędu Wrótpodlasia

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2017-11-08