Ogłoszenia, Informacje, Zawiadomienia

Informacja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Ogłoszene Wójta Gminy Sejnyw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu POĆKUNY zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis

Ogłoszene Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SZTABINKI zwanego „Kolonia wschodnia nad jeziorem Sztabinki”

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi powiatowej nr 1177B

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

Ogłoszenie uruchomienia gminnego systemu gospodarowania odpadami

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Zawiadomienie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXVII  Sesji Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE Nr 160/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zawiadomienie o terminie XXVIII  Sesji Rady Gminy Sejny.

Postanowienie z dnia 30 lipca 2013  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Zawiadomienie o terminie XXIX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXXII Sesji Rady Gminy Sejny.

Zawiadomienie o terminie XXXIII Sesji Rady Gminy Sejny

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży z zasobu Gminy Sejny

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Bosse.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy parku wiatrowego Sejny i parku wiatrowego Bosse

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny  w sprawie  I przetargu na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego  nieruchomości  Mienia Komunalnego Gminy Sejny.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania w sprawie parku wiatrowego "Sejny"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 45/4 położonej w miejscowości Berżniki, gmina Sejny, zabudowanej budynkiem poszkolnym

Zawiadomienie o terminie XXXVI Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ REGULAMIN ROKOWAŃ

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia  dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zawieszenia postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Berżniki

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXXVIII Sesji Rady Gminy Sejny

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji "Sumowo"

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji "Marynowo"

Informacja nt. „pomocy finansowej za szkody dzików”

Postanowienie nr 35/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r.  w sprawie powołania pierwszych sesji nowo wybranych rad

Postanowienie nr 40/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta

Zawiadomienie o terminie III  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie IV  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 02 2015 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Zawiadomienie o terminie V  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VII  Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2015 w sprawie zwołania VIII sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie VIII  Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE Obsługi Komunalnej Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2015 r. dotyczące nowych stawek taryf na wodę

Zawiadomienie o terminie IX  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie X  Sesji Rady Gminy Sejny

Strategia Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 - Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące rozpoczęcia realizacji inwestycji pn: „Budowa międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Urząd Gminy Sejny podaje do publicznych konsultacji projekt "Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi gminnej  Dworczysko – Hołny Wolmera, gmina Sejny.

Opinia sanepidu i postanowienie RDOŚ w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi gminnej  Dworczysko – Hołny Wolmera, gmina Sejny.

Zawiadomienie o terminie XI  Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XII  Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące  dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zawiadomienie o terminie XIII Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 2 marca 2016r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego wszczęte w dniu 12 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” zlokalizowanego w miejscowości Posejny na działce nr 90/7, Posejanka na działkach nr 236/1 i nr 222/1, Marynowo na działce nr 115/1, Krejwińce na działce nr 115/1 i Świackie na działce nr 55/1.  

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 3 marca 2016r. w sprawie nie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Poćkuny- Berżniki

Zawiadomienie o terminie XIV Sesji Rady Gminy Sejny

Ogloszenie o otwartym naborze partnera w celu wspolnej realizacji projektu

Zawiadomienie o terminie XV Sesji Rady Gminy Sejny

Postanowienie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2016 roku dotyczące odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o terminie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny.

Informacja dla utrzymujących świnie dotycząca realizacji programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Sejny

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko 

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego

Zawiadomienie o terminie XVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XVIII Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Zawiadomienie o terminie XIX Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XX Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Sejny

ZAWIADOMIENIE o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 15.05.2017r., znak: Rol.6220.1.2014 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 25 lipca 2017r.

Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 29 08 2017r (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017  poz. 3244) w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sejneńskiego

 Zawiadomienie o terminie XXIV Sesji Rady Gminy Sejny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do użycia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.  

Zawiadomienie o terminie XXV Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie postanowienia z dnia 06 grudnia 2017 roku o niedopuszczalności odwołania Stowarzyszenia "Innowacyjny Białystok" oraz Stowarzyszenia "Federacja Zielonych w Białymstoku" (w likwidacji) z dnia 9 sierpnia 2017 roku od decyzji Regionalenego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Zawiadomienie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.  

Zawiadomienie o terminie XXVII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie o terminie XXVIII Sesji Rady Gminy Sejny

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 marca 2018 r w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r . o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie o terminie XXIX Sesji Rady Gminy Sejny

Decyzja nr BI.RET.070.708.2018.IT z dnia 16 maja 2018 roku wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sejny.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 4 lipca 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sejneńskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Decyzja Wójta Gminy Sejny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WC SERWIS Sp. z o.o.

Zawiadomienie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy Sejny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY dotyczące udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — gazociąg Rembelszczyzna — Granica RP.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny dotyczące konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o terminie II Sesji Rady Gminy Sejny, która odbedzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku

Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - MIWEX

Zawiadomienie o terminie III sesji Rady Gminy Sejny, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z 12 grudnia 2018 roku, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego gazu ziemnego w Świnoujściu

Decyzja Starosty Sejneńskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej we wsi Bosse

Decyzja Starosty Sejneńskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej we wsi Posejanka

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sejny na lata 2019-2020.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-02-26