Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sejny”

                                  Sejny, dnia 19 czerwca 2015r.

 

Rol.602.1.2015

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Sejny

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sejny”

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Sejnach, ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny, pokój nr 7 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00), tel. 87 517 37 72.

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sejnach: http://bip.ug.sejny.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Gminy Sejny:  http://www.gminasejny.pl/.

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 19.06.2015 r. do dnia 14.07.2015 r. 
w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sejnach, (pokój nr 7), 
w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sejny.

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sejny.

 

                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Józef Januszanis

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-06-19

Data modyfikacji: 2015-06-19

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-06-19