Stawki podatkowe na 2017 rok

Stawki podatkowe na 2017 rok
Podatek od nieruchomości
W 2017 roku na obszarze Gminy Sejny stosuje się stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XVIII/101/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku.

Podatek rolny
Do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w wysokości 52,44 zł za 1 dt.
Ustawodawca z dniem 01.01.2016 r. wprowadził zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe użytków rolnych.
Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczanie do okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników;
- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego;
- grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7 ustawy przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowy.
Podatek leśny
Do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w wysokości 191,01 zł za 1 m3

Opłata od posiadania psów
Od 2017 roku nie pobiera się opłaty od posiadania psów. Na podstawie uchwały Rady Gminy Sejny nr XVIII/102/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. traci moc uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


Podatek od środków transportowych
W 2017 roku na obszarze Gminy Sejny stosuje się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XI/53/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku.

UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Druki
W 2017 roku na obszarze Gminy Sejny stosuje się druki deklaracji i informacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XI/55/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku.

UCHWAŁA NR XI/55/2015RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2016-12-08