Przetargi, zamówienia w 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sejny w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2017 r

Zapytanie Banku Gospodarstwa Krajowego

Odpowiedź na pytanie Banku Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sejny we wsiach: Łumbie, Klejwy, Sumowo,  Krejwińce, Burbiszki, Kielczany, Jodeliszki, Berżniki, Bosse,Żegary.

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści załącznika Nr 3 Umowa (wzór) do SIWZ

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sejny we wsiach: Łumbie, Klejwy, Sumowo, Krejwińce, Burbiszki, Kielczany, Jodeliszki, Berżniki, Bosse, Żegary

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sejny we wsiach: Dubowo. Konstantynówka, Posejny, Nowosady, Berżniki, Hołny Wolmera, Krasnogruda,  Sumowo

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o Zamówieniu Zakup paliw, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

Wyjaśnienia treści SIWZ

WEZWANIE  DO UZUPEŁNIENIA OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW LUB PEŁNOMOCNICTW

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Zakup paliw, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

 

Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja placu  zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb realizacji projektu „PRZEDSZKOLACZEK”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

II Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja placu  zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb realizacji projektu „PRZEDSZKOLACZEK”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU II POSTĘPOWANIA 

III Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb realizacji projektu „PRZEDSZKOLACZEK”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WND-PKOL.09.01.01-20-281/13. Nazwa zadania: Organizacja placu  zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb realizacji projektu „PRZEDSZKOLACZEK”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GO.271.1.2014. Nazwa zadania: "Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny.

Ogłoszenie o zamówieniu : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny z podziałem na następujące części: część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności Cywilnej Obsługi Komunalnej Gminy Sejny część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Obsługi Komunalnej Gminy Sejny, część III; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sejny

Odpowiedź na pytania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

PYTANIA  I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku  i innych interesów  Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OKG.5544.4.2014     . Nazwa zadania: "UBEZPIECZENIE  MAJĄTKU  I  INNYCH  INTERESÓW OBSŁUGI    KOMUNALNEJ  GMINY  SEJNY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Data modyfikacji: 2014-11-18

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-12-30